Beställning

LITOGRAFIER FÄRDIGA ATT SKICKA

Här ser du din varukorg. Fortsätt till kassan för att fullborda ditt köp. Betalningsanvisningar kommer i paketet. Tack för din beställning. 

Din varukorg är för närvarande tom.

Gå tillbaka till butiken

Leveransvillkor

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Bolaget avses Konst & Ljusteknik Stockholm AB med organisationsnummer 556690-8611.

Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.

Med Varor avses de marknadsförda varor som skall levereras av Bolaget till Kunden.

Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor skall ske till Kunden.

Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse skall utge till Bolaget vid köp av Varor.

Leveransbestämmelser
Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av varor tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.
Bolagets åtaganden
Bolaget åtager sig att på de villkor som anges i dessa allmänna leveransvillkor leverera Varorna till Kunden.

Leveransadress
Leverans skall ske till av Kunden anvisad adress.

1.1 Beslut om leveranstid
Leveranstid bestäms för varje enskild leverans. Beställning måste göras senast tre (3) vardagar före önskad leveransdag.

1.2 Underrättelse om leveransförsening
Finner Bolaget att avtalad leveranstid icke kan hållas eller framstår dröjsmål med leverans som sannolik, skall Bolaget genast underrätta Kunden om detta. Finner Kunden att han inte kommer att kunna mottaga varorna på Leveransdagen eller framstår dröjsmål som sannolikt skall Kunden genast underrätta Bolaget om detta.

1.3 Meddelad leveransförsening
Har Bolaget meddelat Kunden leveransförsening enligt punkt 4.2 skall Bolaget inte anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Kunden som anges i punkt 1.

1.5 Hävning av avtal
Om leveranstiden i enlighet med punkt 1.3 förlängts med mer än tio (10) dagar och har varorna ej levererats vid utgången av denna tid, äger vardera parten rätt att genom meddelande till den andra parten häva avtalet såvitt avser försenad leverans.

1.6 Underlåtenhet att mottaga Varorna
Om Kunden underlåter att mottaga varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är Kunden ändock skyldig att erlägga betalning för dessa. Bolaget skall i sådant fall ombesörja lagring av varorna på Kundens risk och bekostnad. Bolaget äger,
om Bolaget så önskar, i stället rätt att häva köpet.

2.1 Ändring och annullering av beställning
Kunden äger rätt att utan kostnad ändra eller annullera beställning av varor under förutsättning att besked härom kommer Bolaget tillhanda senast tre (3) vardagar före Leveransdagen.

2.2 Returer
Inga returer accepteras om ej särskild överenskommelse träffats därom, eller om Kunden har en sådan rätt enligt svensk lag.

3.1Pris och fakturering
Priset för Varorna skall vara det pris som anges i Bolagets på orderdagen gällande prislista vid order för omgående leverans. För övriga order gäller det pris som anges i Bolagets på Leveransdagen gällande prislista.

3.2 Mervärdesskatt
Samtliga priser i varje prislista, som utges av Bolaget, är angivna inklusive mervärdeskatt.

3.3 betalning av faktura gäller efter tio dagar om ej annat överenskommits.

4.1 Betalningsvillkor
Betalning skall ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig prislista.

4.2 Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen skall Kunden utge dröjsmålsränta i enlighet med vad som anges i gällande prislista.

5.1 Fel eller brist
Fel eller brist i levererad vara medför endast den rätt för Kunden som anges nedan. Med fel avses fel, som hänför sig till tillverkning eller sammansättning av varan. Med brist avses att den levererade varan ej överensstämmer med överenskommen kvantitet.

6.2 Utbyte eller tilläggsleverans
Vid fel eller brist förbinder sig Bolaget att i eget val byta ut varan, helt eller delvis, eller att utföra en tilläggsleverans.

6.3 Meddelande om fel eller brist
Bolaget ansvarar endast för fel eller brist som förelåg vid leveransen. Vid fel i förpackningen och fel som i övrigt är synligt för Kunden ansvarar Bolaget endast om Kunden inom två (2) dagar från den dag då Kunden mottagit varan skriftligen till Bolaget påtalar felet. Vid transportskada skall fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna.

6.4 Bolagets ansvar
Bolaget ansvarar ej för fel eller brist som orsakas av:

.a) brister i förvaringen eller hanteringen av varan hos kund

.b) normal försämring av varan

7.3 Rätt att innehålla leverans
Om Kunden blir försatt i konkurs, inleder ackordsförhandling, inställer sina betalningar eller är på sådant obestånd att Köpeskillingen ej kan erläggas, äger Bolaget rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. Bolaget äger häva avtalet, helt eller delvis, om Kunden ej ställer sådan säkerhet.

7.4 Jämkning eller ogiltiga villkor
Om något eller några villkor i dessa allmänna leveransvillkor skulle jämkas eller eljest befinnas vara ogiltiga, skall övriga villkor i de allmänna leveransvillkoren
fortfarande gälla oförändrade.

8.1 Tvist i anledning av allmänna leveransvillkor
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.